Nguyễn-Văn-Ơn – Liên-Đoàn 5 Tuần-Thám ( Liên-Đoàn Đặc-Nhiệm 212.5 )


http://doithoaionline.files.wordpress.com/2011/10/image011.gif

Dẫn-Nhập:
    Đọc bản tin Hải-Sử qua Email, tôi thấy đã có một chiến-hữu viết về họat-động của Giang-Đoàn 61 Tuần-Thám trên kinh Vĩnh-Tế ( Tịnh-Biên ). Tiếp đến, anh Trần-Đỗ-Cẩm đưa Giang-Đoàn 26 XUNG-PHONG nổi bật trên chiến-trường Tiền-Giang Hồng-Ngự ( tỉnh Kiến-Phong ). Theo thiển-ý của tôi, với đường biên-giới Việt-Miên dài khoảng 140 Km trong vùng này, còn có Liên-Đoàn 5 Tuần-Thám cũng đã góp phần không nhỏ trong việc chống lại sự xâm nhập thường trực của 3 công trường : 5,6 và 9 Việt-Cộng.
Vì vậy tôi xin ghi lại vài họat-động tiêu-biểu của Liên-Đoàn 5 Tuần-Thám tức Liên-Đoàn Đặc Nhiệm 212.5 trong năm 1974.
Miền Nam Việt-Nam ( Vùng 3 và 4 Sông-Ngòi ) có hệ-thống kinh rạch dài 5.555Km # 3000 ( Nautical Miles ) chằng-chịt như mạng nhện, nên việc tổ chức các cuộc tuần-tiểu ngăn chặn, phục kích hay hành-quân truy lùng để tiêu-diệt địch hết sức phức tạp; mang tính chất đặc-thù của một ” Brown-Water-Navy “. Chính Đại-Tá BURTON. B. WITHAM, Tư-Lệnh Lực-Lượng đặc nhiệm 116 Hải-Quân Hoa-Kỳ cũng đã thừa nhận những khó-khăn trở ngại mà họ đã vấp phải khi thi-hành nhiệm-vụ trên ” địa-hình bát-quái” ( Eight sign terrain ) nàỵ Theo ông ta, giang-đỉnh thích nghi phải là loại có tốc-độ cao, vận chuyễn xoay đầu 180 độ dễ-dàng trong kinh rạch hẹp, và hỏa-lực thực hùng-hậu trấn-áp được đối phương để vượt qua thủy-trình chật hẹp mỗi khi bị phục-kích. Riêng tại vùng biên-giới Việt-Miên tỉnh Châu-Đốc, Giang-Tốc-Đỉnh PBR ( Patrol Boat River) được xem là thích-ứng nhất.


Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hoà và Quân Kỳ Lực lượng đặc nhiệm Tuần Thám 212 trong ngày thành lập đơn vị.

I- Tổ-Chức Liên-Đoàn :
Đầu tháng 9 năm 1969, Task-Force 116 Hải-Quân Hoa-Kỳ lần-lượt chuyễn giao cho Hải-Quân VNCH : 239 Giang-Tốc-Đỉnh PBR, gồm 2 loại Mark.1 và Mark.2 ( đa số ), được đánh số từ 7.500 đến 7.738.
Bộ Tư-Lệnh Haỉ-Quân VNCH đặt tên cho Lực-Lượng này là Lực-Lượng Tuần-Thám đồn trú tại Mỹ-Tho, đồng thời tiêu-chuẩn-hóa mỗi Giang-Đoàn Tuần-Thám có 20 Giang-Tốc-Đỉnh PBR với bản cấp-số được Bộ Tổng-Tham-Mưu Quân-Lực VNCH chấp thuận :
– Giang-Đoàn Tuần-Thám có bản cấp-số tương đương với bản cấp-số cuả Tiểu-Đoàn Bộ-Binh, kể từ Giang-Đoàn 51 đến 65 T T .
– Liên-Đoàn Tuần-Thám có bản cấp-số tương đương với bản cấp-số của Liên-Đoàn Bộ-Binh, kể từ Liên-Đoàn 1 đến 6 T T.
Về tổ-chức hành-quân, Lực-Lượng Tuần-Thám với 15 Giang-Đoàn Tuần-Thám có danh xưng là Lực-Lượng Đặc-Nhiệm 212 đóng tại Căn-Cứ Haỉ-Quân Châu-Đốc ( Cái-Dầu, Châu-Phú ), chia thành 6 Liên-Đoàn Đặc-Nhiệm từ LĐĐN 212.1 đến LĐĐN 212.6.
Vị Tư Lệnh đầu tiên là HQ Đ/Tá NGHIÊM-VĂN-PHÚ, sau vinh thăng Phó Đề-Đốc.
Phụ-Bản A :
-Sơ đồ A 1 : Thống-thuộc hành-chánh.
-Sơ đồ A 2 : Thống-thuộc hành-quân.
-Sơ đồ A 3 : Tổ-chức nội bộ.


Giang tốc đĩnh PBR.

II- Phạm-Vi Hoạt-Động :
  Để phù hợp với tình-hình sôi động tại chiến-trường sông rạch miền Nam bấy giờ, Liên-Đoàn đặc nhiệm 212.5 trách nhiệm trực tiếp vùng biên-giới Việt-Miên từ sông Giang-Thành ( Hà-Tiên ), kinh Vĩnh-Tế ( Tịnh-Biên ), qua sông Hậu-Giang An-Phú đến Tân-Châu ( Châu-Đốc ). Do đó hậu-cứ của Liên-Đoàn 5 Tuần-Thám là một hậu cứ lưu-động.
III- Nhiệm-Vụ :
    Lơị dụng lưu-động-tính cao ( 35Km/H, trước đây Task Force 116 đã xử-dụng Giang-Tốc-Đỉnh này với tốc-độ 54Km/H # 29 Knots ) của các Giang-Tốc-Đỉnh PBR, Liên-Đoàn 5 Tuần-Thám có nhiệm-vụ :
1- Tổ-chức các cuộc hành-quân biệt lập, tuần-tiểu ngăn chặn, tiêu diệt ViệtCộng xâm nhập trên mọi thủy-lộ trong phạm vi trách nhiệm.
2- Tham gia các cuộc hành-quân Liên-quân cấp Liên-Đoàn trở lên trong Khu-vực hoạt-động, hoặc Tiểu-Khu mà Liên-Đoàn tăng phái.
3- Yểm trợ hải pháo cho các đơn-vị bạn hay các đồn bót ven sông khi được yêu cầu.
4- Huấn-Luyện chiến-thuật thủy-bộ cho các đơn-vị Bộ-Binh tùng đỉnh tăng phái trong trong các cuộc hành-quân đổ bộ, phục-kích.
5- Tổ chức hộ-tống Convoy trên những chặn thủy-trình được chỉ định.
6- Phối hợp hàng ngang với Chi-Khu hay Tiểu-Khu cập-nhật-hóa tin-tức tình-báo chiến-thuật trong vùng.

IV- Hoạt-Động Thường-Trực cuả Việt-Cộng :
    Rút kinh nghiệm từ chiến-dịch SeaLord, nhất là Foul Deck Operation của Task-Force 116 Hải-Quân Hoa-Kỳ, Bộ-Tư-Lệnh Haỉ-Quân VNCH đã tung ra chiến-dịch Trần-Hưng-Đạo 1 để ngăn chặn Việt-Cộng vượt biên giới Việt-Miên lẻn vào lãnh thổ VNCH. Tin-tức tình báo ghi nhận thường trực Tiểu-Đoàn 79(-) thuộc Trung-Đoàn 272 của Công-Trường 9 Việt-Cộng tổ-chức các cuộc xâm nhập vượt qua kinh Vĩnh-Tế và sông An-Phú để tiếp-tế cho mật-khu Núi-Dài ( Châu-Đốc ).
Hàng tháng, Việt-Cộng có khả năng xâm nhập từ 3 đến 4 chuyến. Trong mùa nước lên từ tháng 11 đến tháng 1 dương lịch, chúng tăng số lần xâm-nhập lên gấp đôi; kinh Vĩnh-Tế có nhiều ghe thuyền tấp nập trở thành thủy-lộ huyết- mạch giửa Hà-Tiên và Châu-Đốc. Cho nên các Giang-Đoàn Tuần-Thám thật sự vất-vả khi hoạt-động tại đây:
– Ban ngày chận xét tất cả ghe thuyền di chuyễn trên sông hay tham dự hành-quân truy lùng địch.
– Ban đêm đổ bộ tùng-đỉnh phục-kích các điểm xâm-nhập, yễm-trợ hoả- lực cho đơn-vị bạn.

Giang Tốc đĩnh PBR thuộc giang đoàn 57 tuần thám tuần tiểu trên sông Lòng Tàu năm 1971.

V- Hành-Quân Phối-Hợp của Liên-Đoàn Đặc-Nhiệm212.5&Chi-Khu An-Phú.(Phụ-BảnB):
    Để bảo vệ tiền đồn biên-giới Kinh-Mương thuộc xã Vĩnh-Lộc ( An-Phú ) đồng thời bẻ gảy kế-hoạch xâm nhập thu thuế vụ lúa Đông-Xuân, giửa tháng 2 năm 1974 Tiểu-Khu Châu-Đốc tổ-chức cuộc hành-quân CD2/74 cấp Liên-Đoàn. Ngày N-2, Thiếu Tá ĐịNH Trưởng phòng 3 Tiểu-Khu họp tham-mưu với các đơn-vị tham chiến:
1- Phân-Nhiệm Hành-Quân :
        – Chỉ-Huy-Trưởng hành-quân : Trung-Tá Phan-Ngọc-Thiết, Tham-Mưu-Phó hành-quân Tiểu-Khu Châu-Đốc ( đại-diện cho Tiểu-Khu-Trưởng, Đaị-Tá Nguyễn-Văn-Của).
– Chỉ-Huy-Phó hành-quân : HQ Th/Tá Nguyễn-Văn-Ơn, Chỉ-Huy-Trưởng Liên-Đoàn Đặc-Nhiệm 212.5.
Lực-lượng hành-quân chia thành 2 cánh.
Cánh A gồm có :
– Hai Đại-Đội cuả Tiểu-Đoàn 431 Địa-phương Châu-Đốc.
– Một LCM và 7 LCVP cuả Đại-Đội 44 Tuần-Giang Địa-Phương-Quân
– Trung-đội pháo binh diện-địa 105 Khánh-Bình.
Thiếu-Tá Lê-Thanh-Xuân Chi-Khu-Trưởng CK/ An-Phú chi-huy cánh này, Thiếu Tá Lực Tiểu- Đoàn-Trưởng TĐ/431 phụ tá.
Đúng 6 giờ ngày N, cánh A đổ quân từ mặt sông xã Khánh-An tiến chiếm mục-tiêu phiá Bắc đã ấn định.
Cánh B gồm có :
– Đại-Đội 81 Tùng-đỉnh điạ-phương.
– 12 Giang-Tốc-Đỉnh PBR cuả Giang-Đoàn 55 Tuần-Thám.
– 1 Monitor Combat ( có trang bị đại bác Bofor 40 ly ) của Giang-Đoàn 41 Ngăn-Chận tăng phái; Bộ Chỉ-Huy hành-quân đặt trên ” Giang đỉnh chiến đấu ” này.
Hải-Quân tự yểm-trợ haỉ-pháo cho mình và cho đơn-vị bạn trong cánh.
HQ Th/ Tá Văn-Trung-hu Chỉ-Huy-Trưởng Giang- Đoàn 55 Tuần-Thám chỉ-huy cánh này. HQ Đ/Uý Muôi phụ tá.
Đúng 6 giờ sáng ngày N, cánh B đổ quân từ mặt sông xã Vĩnh-Lộc lên chiếm mục-tiêu thứ 1 cách đồn Kinh-Mương 100 mét về hướng Đông, sau đó chiếm mục-tiêu 2 cách đồn 400 mét cũng về hướng Đông; đợi bắt tay với Tiểu-Đoàn 431 taị đâỵ
Lực-Lượng Trừ-Bị :
– Một Đại-Đội cuả Tiểu-Đoàn 431 tại xã Khánh-Bình.
– Một Trung-đội Nghiã-quân tại Chi-Khu An-Phú.
– 5 Giang-Tốc-Đĩnh PBR cuả Giang-Đòan 55 Tuần-Thám tại cầu tầu Chi-Khu An-Phú.
Chuyện Bên Lề Buổi Họp :
Tr/Tá Thiết : Sao không thấy hai Chỉ-Huy-Trưởng đề cập gì đến Pháo- Binh yểm-trợ cho cánh B vậy cà?
Th/Tá Thu : Mục-tiêu xa nhất của cánh B cách bãi đổ quân chỉ có 800 mét. Chúng tôi có khả-năng bắn sâu vào đất MIÊN thêm 2 Km nửa. Do đó việc cover Đại-Đội 81 Tùng-đỉnh bằng đại-bác 40 ly không thấy trở ngạị
Tr/Tá Thiết : Nhưng các loại đại-bác của Hải-Quân đều bắn trực-xạ mà.
Th/tá Thu : Alpha nhận xét đúng. Tuy nhiên chúng tôi cũng có khả-năng dùng đại-bác 76.2 ly, đại-bác 40 ly bắn vòng cầu yểm-trợ cho các đơn-vị bạn khá chính xác. ( Anh ta vừa cười vừa chỉ tôi ) Anh Ơn có licence về bắn vòng cầu đại bác 76.2 ly và đại- bác 40 ly. Năm ngoái anh âý dự thi bằng tác-xạ nhanh hai loại đại bác trên tại Trung-Tâm Phát-Triển Khả-Năng Tác-Chiến QLVNCH Saigòn, được chấm giải nhất. Xin Alpha yên trí…
2- Diễn-Tiến Hành-Quân :
    Đúng 6 giờ sáng ngày N, các chiến-đỉnh đổ hai cánh quân A và B đúng bãi chỉ định. Lúc 6.20 giờ, sau khi chiếm được mục-tiêu 1, trên đường tiến chiếm mục-tiêu 2, Tr/Uý Minh Đại-Đội-Trưởng Đại-Đội 81 báo-cáo chạm địch cách đồn Kinh-Mương 300 mét về hướng Đông. Tiếng súng M.16, M.60, AK.47 và RPD đua nhau nổ rền…
Tiếng Tr/Uý Minh trong máy truyền-tin TR.46 gấp rút: Chạm địch cấp cở Liên Trung-Đội, địch bắn rát không tiến lên được. Mấy đứa con của 81 đang dàn hàng ngang dọc theo bờ ruộng để bám mục-tiêu, sườn bên trái bị hở. Bên trái tôi độ 50 mét Th/Tá Thu đang đứng trước mủi chiếc PBR chỉ-huy, tay phải cầm ống liên-hợp truyền-tin, tay trái cầm ống dòm khẩn cấp điều-động một cách khéo-léo 4 PBR tiền-phong tiến sâu vào rạch Kinh-Mương. Trùng-Dương ( danh-hiệu truyền tin cuả Th/Tá Thu ) ra lệnh khai hoả đại liên 50 và pháo-đài-bay B.52 bỏ túi ( Súng phóng lưụ MK.19) dử-dội vào sườn bên trái cuả Đại-Đội 81 Tùng-đỉnh để “che” cho thằng em mình. Đến 7.00 giờ, mặc dù đã bắn 3 quả M.72 ( súng chống tăng và phá công-sự ), nhưng không khoá được 3 cây RPD cuả địch. Minh xin con gà 40 ly gáy ngay mục-tiêu 2 ( gò Trâm-Bầu rậm-rạp mà địch đã đào giao-thông-hào để đóng chốt ). Tôi bảo nhân-viên truyền-tin qua số nhà mới ( qua tần-số giải-toả ) với 81 và Minh làm “đề-lô” ( tiền-sát-viên ). Tôi nhanh chóng lấy yếu-tố tác-xạ và cho bắn viên đạn đầu tiên đi. Vẫn tiếng Minh trong máy : ” Đích tốt, ngắn một sào ” ( hướng mục-tiêu, tầm xa ngắn lại 100 mét) Tr/Tá Thiết chỉ-thị cho Minh chuẩn-bị lựu-đạn M.26 và phóng-lựu M.79, xung-phong tiến chiếm mục-tiêu ngay khi gà 40 ly ngưng gáy. Sau 1 tràng dòn-dã 47 viên liên-tục nổ chụp lên mục-tiêu, tôi bảo Minh trở về ” mái nhà xưa ” ( trở về tần-số hành-quân và xung-phong chiếm mục-tiêu ). Tiếp theo đó là những tiếng nổ rời-rạc của lựu-đạn và súng phóng-lựu; chừng 30 phút sau, Minh báo cho biết chiếm được giao-thông-hào tại mục-tiêu 2. Địch rút lui để lại 3 chết, 2 RPD, 5 AK 47 và một số tài-liệu quan-trọng. Tôi đề-nghị cho Minh gài lựu-đạn lại tại giao-thông-hào này để địch không thể tái xử-dụng trong tương lai. Tr/Tá Thiết cũng cho đây là việc phải làm trước khi Đại-Đội Tùng-đỉnh trở về bãi-ủi.
Trong khi đó, Cánh A cũng chạm địch cấp Đại-Đội lúc 7giờ 10 giửa mục-tiêu 3 và 4 phía bắc xã Khánh-An. Đại-Đội 1/431 và địch dằn-co từng bờ ruộng. Đại-Đội 2/431 đánh thốc sườn địch nhưng không có kết-quả vì địch chốt tại nhiều hố cá-nhân liên-hoàn. Đến 8.30 giờ, Đại-Đội 2 bị địch bắn 4 quả B 40 làm 2 binh-sĩ Bộ-Binh bị thương. Tr/Tá Thiết yêu-cầu Trùng-Dương cấp ngay 1 PBR tức-tốc tản-thương về bệnh-viện Châu-Đốc, tiếng ông ta quát ầm trong máy 46:
” Lima ( Th/Tá Lực ) đụng diện rồi, cố bảo-toàn chủ-lực. Xray ( Th/Tá XUÂN ) áp-dụng chiến-thuật 1, kêu phở-bò ( pháo-binh ) đi, dùng ” đề-lô ” Khánh-Bình cho chính-xác, báo nhận và thi hành ngay. Năm phút sau, tiếng đại-pháo nổ ỳ-đùng, từng cụm khói xám bốc lên, rung chuyễn cả mục-tiêu 4.. Khoảng 10.00 giờ Th/Tá Xuân báo đã đánh bật địch sang bên kia biên-giới, lúc ” chém-vè ” địch để lại trận-địa 5 xác chết, 2 B41 ( RPG7V ), 3RPD, 6 AK47, 1CKC và một số băng cứu-thương cá-nhân.     Tiểu-Đoàn 431 và Đại-Đội 81 bắt tay nhau lúc 11 giờ 45. Để an-toàn tối-đa cho đơn-vị, Tr/Tá Thiết ra lệnh đổi đường rút quân ra bải-ủi, tránh mìn-bẩy của địch. Tất cả đều lội ruộng, cấm đi trên bờ.
Trên đường trở về Chi-Khu An-Phú, ngồi vắt-vẻo trên mui Monitor Combat, Tr/Tá Thiết vui-vẽ tâm-sự vớí tôi : ” Trận đụng độ nhỏ ( cấp Tiểu-Đoàn ) này ta lấy ăn. Nhờ tin-tức tình-báo ta nhận được khá chính-xác. TĐ/431 đụng diện, ĐĐ/81 chạm điểm theo như ý của ta. Về tương-quan lực-lượng, ta trội hơn địch về quân-số tham-chiến; hoả-lực ta lại hùng-hậu hơn địch rất nhiều nhờ vũ-khí cộng-đồng của Hải-Quân.. Tôi đã đi hành-quân vài lần với Th/Tá Văn-Trung-Thu, anh ta là con người lầm-lì ít nói, nhưng khi đụng trận thì năng-nổ, gan-dạ; nhất là sáng-kiến điều-quân đang khi trao-đổi hoả-lực với địch như vừa rồi đó. Cứ theo đà này tương-lai binh-nghiệp cuả anh ta sẽ khả-quan hơn..Tôi đồng-ý với nhận-xét này và góp thêm :
” Anh Thu là 1 trong nhiều Chỉ-huy-Trưởng giỏi của Đô-Đốc NGHIÊM-VĂN-PHÚ, Tư-Lệnh Lực-Lượng Tuần-Thám “.

VI – Hành-Quân Biệt-Lập : Giải-Tỏa Kinh Đồng-Tiến Và Tiếp-Tế Cho Căn-Cứ Hải-Quân Tuyên-Nhơn.
    Khoảng thượng-tuần tháng 5 năm 1974, Phó Đề-Đốc NGHIÊM-VĂN-PHÚ Tư-Lệnh Lực-Lượng Tuần-Thám chỉ-thị cho HQ Đ/Tá Đỗ-Quý-Hợp, thay mặt cho Tư-Lệnh Lực-Lượng Đặc-Nhiệm 212, cùng vớí HQ Th/Tá Nguyễn-Văn-Ơn Chỉ-Huy-Trưởng Liên-Đoàn Đặc-Nhiệm 212.5 đáp trực-thăng vào Căn-Cứ Hải-Quân Tuyên-Nhơn duyệt laị hệ-thống phòng-thủ và xét đến nhu-cầu vật-liệu cần-thiết để cũng-cố Căn-Cứ nàỵ

https://i0.wp.com/farm4.staticflickr.com/3110/3419247097_6e641f9296_b.jpg
1 – Nhận-Định Khả-Năng Phòng-Thủ Và Nhu-Cầu Tiếp-Liệu

Đã hơn một tháng qua, hai Công-Trường 5 và 6 Việt-Cộng lúc nào cũng tạo áp-lực nặng-nề bao quanh Căn-Cứ Hải-Quân Tuyên-Nhơn, nơi đồn-trú của Giang-Đòan 56 Tuần-Thám do HQ Th/Tá Đoàn-Quang-Vũ làm Chỉ-Huy-Trưởng và Giang-Đoàn 45 Ngăn-Chặn do HQ Th/Tá Lê-Anh-Tuấn chỉ-huy .
Căn-Cứ Hải-Quân Tuyên-Nhơn trước kia thuộc Liên-Đoàn đặc-nhiệm Tuần-Thám 212.2, nay thuộc Liên-Đoàn đặc-nhiệm TRUNG-ƯƠNG 214.1 mà Sĩ-Quan thâm-niên hiện-diện là Th/Tá Vũ.
Nhân lúc Đại-Tá Hợp đang quan-sát bãi-đáp trực-thăng của Căn-Cứ, tôi ” bỏ nhỏ ” hai vị Chỉ-Huy-Trưởng ra đón chúng tôi : ” Chắc hai anh có nghe và hiểu câu ” nhất Tánh, nhì Quyền, tam Cang, tứ Hợp ” ? Như vậy mức-độ tiếp-liệu mà qúy đơn-vị nhận được sẽ do tài thuyết-trình của hai anh trước Đại-Tá, cố thuyết-phục ông ấy chấp-thuận những gì mà hai anh đã đệ-đạt trong công-điện. Tôi chỉ là một dự-án-viên mà thôi ”
Tiếp theo phần thuyết-trình của Th/Tá Vũ về hoạt-động hành-quân, tuần-tiểu, phục-kích, yểm-trợ hải-pháo cuả Giang-Đoàn 56 Tuần-Thám và Giang-Đoàn 45 Ngăn-Chận; Th/Tá Tuấn với giọng điệu lôi-cuốn cố-hửu, trình-bày kế-hoạch phòng-thủ đơn-vị, phản pháo-kích, phân-tán mỏng chiến-đỉnh và chống lại chiến-thuật tiền pháo hậu xung cuả địch. Để kết-thúc buổi thuyết-trình, Tuấn nhấn mạnh : ” Toàn thể Sĩ-Quan, Hạ-Sĩ-Quan và Đoàn-Viên tại đây không những quyết-tâm đánh trả lại bất cứ cuộc tấn-công nào của Việt-Cộng mà còn vượt ra ngoài khu 5 truy-lùng diệt địch tới chốn. Vì vậy chúng tôi kỳ-vọng Đại-Tá giúp-đở chúng tôi có đầy đủ vật-liệu để cũng-cố hệ-thống phòng-thủ đồng-thời nâng cao hiệu-năng tác-chiến đơn-vị ” .
Sau đó Đại-Tá Hợp được hướng-dẫn thanh-tra các vị-trí phản-pháo, công-sự phòng-thủ, vọng gác, cầu tầu, xà-lan dầu dự-trử, kho đạn-dược và trung-tâm truyền-tin. v.v . Đi tới đâu ông ta ghi chú tỉ-mỉ vào sổ-tay đến đó.
Bắt tay Vũ và Tuấn trước khi lên trực-thăng, Đại-Tá Hợp cho biết là ông ta sẽ trình lên thượng-cấp chấp-thuận mức-độ vật-liệu tiếp-tế cho Căn-Cứ từ 95% trở lên. Tôi nhớ mãi câu cay-độc ông ta đùa về bản-chất Cộng-Sản với viên phi-công trẻ : ” Lúc vào, anh bay tắt theo kinh Đồng-Tiến. Bây giờ trở về, anh nên vòng qua Cao-Lảnh rồi xuống Cái-Dầu. Tuị nó đang lắp hoả-tiển SA 7 ( Grail Man Portable Anti Aircraft Missille ) chờ mình trở ra đường cũ đó. Càng gần Nga-Hoa, càng xa Thiên-Đàng ! ” . Ngồi trên trực-thăng, Đại-Tá Hợp khen ngợi Lê-Anh-Tuấn có tinh thần trách-nhiệm và chống-cộng cao, đúng là ” lính nòi ” ( các anh em của Tuấn đều ở trong Quân-Đội ).
Ngày hôm sau tôi trình-diện Phó Đề-Đốc PHÚ tại Trung-Tâm Hành-Quân Lực-Lượng Đặc-Nhiệm 212 và được vị Tư-Lệnh của mình chỉ-đạo thiết-kế cuộc hành-quân chớp-nhoáng theo quan-niệm như sau :
a ) – Giải-toả thủy-lộ Đồng-Tiến gồm công-tác vớt mìn dưới lòng kinh, đánh bật các chốt địch dọc theo hai bên bờ kinh từ khu 1 đến khu 5. Đổ-bộ Tùng-đỉnh lục-soát mỗi khi chạm địch.
b ) – Tổ-chức Convoy chuyễn-vận 5 tấn vật-liệu phòng-thủ, đạn-dược và một xà-lan dầu 15.000 lít từ Tiền-Doanh Yểm-Trợ Chợ-Mới vào Tuyên-Nhơn.
c ) – Đây là một cuộc thao-dượt lớn ( cấp Liên-Đoàn ) do Lực-Lượng Đặc-Nhiệm 212 tổ-chức đầu tiên. Theo lệnh của Hành-Quân Lưu-Động Sông thì các Bộ-Tư-Lệnh Lực-Lượng Đặc-Nhiệm sẽ luân-phiên nhau tổ-chức các cuộc thao-dượt tương-tự vơí sự phối-hợp của các Giang-Đoàn thuộc LLĐN 211, LLĐN 212 và LLĐN 214. Khi thao-dượt, chú-trọng đến đội-hình cơ-bản di-chuyễn trong sông rạch, chiến-thuật linh-động áp-dụng cho từng tình-huống chạm địch, kể cả rà mìn và đổ-bộ Bộ-Binh tùng-đỉnh. Chỉ-Huy-Trưởng Liên-Đoàn thao-dượt kiêm-nhiệm luôn chức-vụ Sĩ-Quan Chỉ-Huy-Chiến-Thuật ( OTC ) tại chổ.
d ) – Cuộc hành-quân chấm dứt sau 36 giờ, xuất-phái các lực-lượng tham-dự trở về đơn-vị gốc để họ kịp thời gian tham-gia cuộc hành-quân mới trong khu-vực trách-nhiệm. Ngày N-2 các đơn-vị tăng-phái phải có mặt tại Bộ-Chỉ-Huy Liên-Đoàn Đặc-Nhiệm 212.5 ( Cái-Dầu ).

2 – Phân-Nhiệm Hành-Quân :
    Ngày N-1 tất cả Sĩ-Quan, Hạ-Sĩ-Quan giử chức-vụ thuyền-trưởng giang-đỉnh đều được mời tham-dự thuyết-trình tại Trung-Tâm Hành-Quân Lực-Lượng Đặc-Nhiệm 212, dưới sự chủ-toạ của Phó Đề-Đốc PHÚ. Thuyết-trình viên là Th/Tá Ơn. Quan-niệm và diễn-tiến hành-quân được trình bày bằng hoạch-đồ ” PRAISE”.
a ) – Tình-hình Địch :
Kể từ sau cuộc hành-quân dài hạn Barrier-Reef, Việt-cộng tạm-thời rút về mật-khu Mỏ-Vẹt bên kia biên-giới Việt-Miên một thời-gian để dưững quân và bổ-sung thêm quân-số bị hao-hụt. Giờ đây Trung-Đòan 174 thuộc Công-Trường 5 và Trung-Đoàn 207 thuộc Công-Trường 6 Việt-Cộng tái hoạt-động mạnh-mẽ trở lại trong khu-vực sông Vàm-Cỏ-Tây qua Tuyên-Nhơn đến kinh Đồng-Tiến. Hai tuần trước Việt-Cộng thả mìn trên kinh Lagrange làm chìm 2 tàu đò, gây thương-vong cho trên 50 thường dân. Hàng đêm, Việt-Cộng pháo-kích vào Chi-Khu Mộc-Hóa, Căn-Cứ Hải-Quân Tuyên-Nhơn; một vài đồn bót ven sông trong khu 5 bị chúng đánh úp. Tin-tức tình-báo cũng không loại bỏ khả-năng đánh mìn của Việt-Cộng trên kinh Đồng-Tiến.
b ) – Đội-hình đơn-vị bạn tham-dự .
Chỉ-Huy-Trưởng Liên-Đoàn Đặc-Nhiệm 212.5, kiêm sĩ-quan chiến-thuật tại chổ, đặt Bộ-Chỉ-Huy trên một PBR, phân-nhiệm và ấn-định đội-hình di chuyễn cho các đơn-vị bạn như sau :
1) Nhóm Tiền-phong Khai Thủy-Bộ Của Liên-Đoàn :
– 15 Giang-đỉnh đủ loại của Giang-Đoàn 71 THủy-Bộ di chuyễn theo đội-hình chiến-thuật cơ-bản ( xin xem trang số 13 ), có nhiệm-vụ yểm-trợ xà-lan rà mìn và phá hủy mìn, đánh bật các chốt dọc theo hai bờ kinh, đổ Tùng-đỉnh lục-soát mỗi khi chạm súng.
– Trung-đội 1 của Đại-Đội 81 Tùng-đỉnh chia đều trên 4 ALPHA, sẳn-sàng đổ-bộ.
– Một xà-lan rà mìn do LCM của Tiền-Doanh Yểm-Trợ Chợ-Mới đẩy đi đầu rà mìn, lúc vào cũng như lúc ra khỏi kinh Đồng-Tiến. HQ Đ/Úy Dương-Văn-Tèo Chỉ-Huy-Trưởng Giang-Đoàn 71 Thủy-Bộ chỉ-huy trực-tiếp nhóm này. Ngay khi bắt tay được với toán Giang-đỉnh của Căn-Cứ Hải-Quân Tuyên-Nhơn, Đ/Úy Tèo sẽ ra lệnh cho toàn bộ nhóm tiền-phong ém quân lại trong Khu 4 và tổ-chức an-ninh thủy-trình cho chuyến trở ra.
2 ) Nhóm Trung-Quân Tiếp-Ứng Của Liên-Đoàn :
– 17 Giang-Tốc-Đỉnh PBR của Giang-Đoàn 55 Tuần-Thám di-chuyễn theo đội-hình chiến-thuật cơ-bản, có thể tách ra làm 2 ” cụm-hỏa-lực ” để tiếp-ứng nhóm tiền-phong cũng như nhóm hậu-tập.
– Trung-đội 2 của Đại-Đội 81 Tùng-đỉnh chia đều trên 8 PBR, đổ-bộ lục-soát mỗi khi cần và phục-kích địch về ban đêm. HQ Th/Tá VĂN-TRUNG-THU Chỉ-Huy-Trưởng Giang-Đoàn 55 Tuần-Thám chỉ-huy nhóm nàỵ Toàn bộ Gaing-Đoàn 55 Tuần-Thám ém quân tại khu 3 khi nhóm tiền-phong vào đến khu 5.
3 ) Nhóm Hậu-Tập Của Liên-Đoàn :
– 16 Giang-Đỉnh đủ loại có 1 Giang-đỉnh Phóng Thuỷ-Hỏa ( ATC-ZIPPO ) của Giang-Đoàn 41 Ngăn-Chặn, trong đó 5 TANGO nhận 5 tấn vật-liệu của Tiền-Doanh Yểm-Trợ Chợ-Mới tiếp-tế cho Tuyên-Nhơn kể từ ngày N-2.
– Một LCM đẩy xà-lan dầu15.000 lít của Tiền-Doanh Yểm-Trợ Chợ-Mới vào Tuyên-Nhơn.
HQ Th/Tá Ngô-Khuây Chỉ-Huy-Trưởng Giang-Đoàn 41 Ngăn-Chận điều-động nhóm hậu-tập di-chuyễn theo đội-hình. Đến nơi, các TANGO sẽ ủi bải trước CCHQ/Tuyên-Nhơn để lên hàng, riêng các ALPHA phối-hợp với các giang-đỉnh tại đây tuần-tiểu trong đêm quanh Căn-Cứ.
Tiêu-Lệnh Chung :
– Địa-điểm xuất-quân là cửa kinh Đồng-Tiến ngày N lúc 7.00 giờ sáng.
– Suốt thời gian giang-hành có phi-cơ L.19 quan-sát chỉ-điểm, lúc tác-xạ phải cẩn-thận coi chừng vị-trí phi-cơ bạn.
– Tốc-độ di-chuyễn trong kinh từ 6-7 Km/h phù-hợp với tốc-độ rà mìn. Chỉ-Huy-Trưởng Liên-Đoàn sẽ thay đổi tốc-độ tùy theo tình-hình an-ninh.
– Khi chạm súng, thành phần chuyễn-vận phản-pháo trả và tiếp-tục di-chuyễn theo tốc-độ đã ấn-định; chỉ có thành phần xung-kích mới dừng lại tác-xạ dọn bãi và đổ quân.
– Để chống lại đặc-công-thủy VC xử-dụng mìn ” Con sò LIMPET ” , các TANGO phải đổi vị-trí uỉ bãi ít nhất 3 lần về ban đêm và ném lựu-đạn MK.3 xuống kinh mỗi khi nghi-ngờ.
– Địch lúc nào cũng nghe lén ta, tránh ứ-động trên hệ-thống truyền-tin; nhất là mỗi khi chạm súng nên dùng ám-thoại ngắn gọn trong nội bộ.
Tiêu-Lệnh Riêng :
– Trục-vớt-đỉnh CSB ( Combat Salvage Boat ) của Tiền-Doanh Yểm-Trợ Chợ-Mới phải có mặt tại Tiền-Phương Yểm-Trợ Cao-Lảnh ngày N trước 7.00 giờ sáng, chờ lệnh vào kinh khi hữu-sự.
Để chấm dứt buổi họp hành-quân, Phó Đề-Đốc PHÚ ban huấn-lệnh ngắn nhưng xúc-tích, tạo niềm phấn-khởi cho mọi người :
” Như các anh đã biết, địch có thói quen bắn B41, 75 Ly không giật vào TANGO vì chiến-đỉnh này to lớn cồng-kềnh dễ bị trúng đạn. Nếu có chở quân thì tổn-thất sẽ lớn lao. Chuyến vào Tuyên-Nhơn kỳ này, ta sẽ đánh lừa địch bằng cách chở Tùng-đỉnh trên ALPHA thay vì trên TANGO như thường lệ.
Với một đội-hình 50 chiến-đỉnh có hỏa-lực hùng-hậu trải dài trên 1,5 Km, địch muốn đánh ta ít ra chúng phải có quân số trên một sư-đoàn. Tôi nghĩ địch không giám so hỏa-lực với ta ngày mai. Tuy nhiên, ta lúc nào cũng đề cao cảnh-giác địch sẽ đánh ta bằng người nhái hoặc phục-kích trên đường ta lui quân, vì kinh Đồng-Tiến là thủy-trình độc-đạo.
Sáng ngày mai, lúc các anh chuẩn bị nhập vùng hành-quân, tôi và Bộ-Chỉ-Huy 212 tiền-phương lưu-động sẽ có mặt nơi đó. Chúc các anh lên đường may-mắn và thành-công ” .
3 – Diễn-Tiến Hành-Quân :
    Đúng 7.00 giờ ngày N, các chiến-đỉnh nhóm tiền-phong của Giang-Đoàn 71 TB đã rẽ nước ào-ạt chui qua cầu Đồng-Tiến nhập vùng hành-quân. Tiếp đến là nhóm tiếp-ứng và sau cùng là nhóm hậu-tập cũng vào đội-hình di chuyễn trong khu 1. Lúc 7.10 giờ, ” Phi-Long ” danh-hiệu của phi-cơ quan-sát L.19 cũng đã lên vùng và báo nhập hệ-thống hành-quân. Phi-Long nhào lộn trên nền trời xanh và báo cho biết là dọc theo hai bên bờ kinh tại khu 3 có rất nhiều hố cá-nhân và giao-thông-hào cũ, tuyệt nhiên không có bóng người và súc-vật. Liên-Đoàn-Trưởng hành-quân ra lệnh cho Phi-Long tiếp-tục quan-sát kỷ khu 3 cho đến khi các giang-đỉnh tràn ngập khu này. Sau đó Phi-Long sẽ bay lên quan-sát khu 4.
Khoảng 11.30 giờ, 71 Thủy-Bộ báo toán rà mìn của nhóm tiền-phong đã kéo được hai quả mìn với hàng trăm thước dây điện và đang dùng đại-liên 50 hủy mìn. Hai tiếng nổ rung chuyển cả mặt kinh khu 3, kèm theo hai cột nước trắng xóa cao mười mấy thước. Giang-Đoàn 55 Tuần-Thám ém quân tại khu 3 xong, giờ đến Giang-Đoàn 71 Thủy-Bộ ém quân tại khu 4 .
Đến 5.00 giờ, các TANGO của 41 Ngăn-Chận được các PBR của 56 Tuần-Thám hướng dẫn ủi bãi trước CCHQ/Tuyên-Nhơn. Th/Tá Vũ và Th/Tá Tuấn rất hoan-hỉ đôn-đốc nhân-viên xuống hàng trong đêm vì vật-liệu cần-thiết để củng-cố đơn-vị của họ đã được tiếp-tế đầy đủ, đến tận nơi một cách an-toàn.
Đêm hôm đó nhằm đêm 14 âm-lịch có trăng gần đầy sáng tỏ, Liên-Đoàn-Trưởng hành-quân nhắc-nhở các đơn-vị tăng cường tuần-tiểu, đổ Tùng-đỉnh phục-kích, chống đặc-công. v.v.
Khoảng 08.00 giờ sáng ngày hôm sau, hàng tiếp-tế được bốc dở hết lên bờ. Các đơn-vị ém quân báo-cáo tình-hình trong đêm yên-tỉnh. Sau đó, Chỉ-Huy-Trưởng Liên-Đoàn hành-quân lệnh cho các đơn-vị rời Căn-Cứ Hải-Quân Tuyên-Nhơn lúc 9.00 giờ. Th/Tá Vũ và Th/Tá Tuấn dẫn một đoàn PBR của Giang-Đoàn 56 Tuần-Thám tiễn Liên-Đoàn đến tận khu 4, nơi đây Giang-Đoàn 71 Thủy-Bộ sẵn-sàng nhập vào đội-hình Liên-Đoàn, vị-trí tiền-phong. Phi-Long cũng đã trở lại vùng và tiếp-tục công-tác quan-sát, chỉ-điểm như ngày hôm qua. Đến khu 3, Giang-Đoàn 55 Tuần-Thám đang chờ sẵn để vào vị-trí trung-quân của đội-hình Liên-Đoàn. Riêng 8 PBR còn trống của GĐ 55 Tuần-Thám được lệnh cặp vào 4 ALPHA của GĐ 71 Thủy-Bộ tại khu 1 để chở Trung-đội 1 Tùng-đỉnh về Tiểu-Khu Châu-Đốc. Chiếc ALPHA sau cùng của GĐ 41 Ngăn-Chận ra khỏi kinh đúng 06.00 giờ chiều và GĐ 71 Thủy-Bộ được lệnh xuất-phái ngay để trở về hậu-cứ Long-Phú. Trong suốt thủy-trình trở ra không có sự-kiện quan-trọng nào xảy đến.
Trên Soái-đỉnh đặt Bộ-Chỉ-Huy tiền-phương của Lực-Lượng Đặc-Nhiệm 212, tôi báo-cáo kết-quả hành-quân lên nhị vị Đô-Đốc, Phó Đề-Đốc NGHIÊM-VĂN-PHÚ và Phó Đề-Đốc HOÀNG-CƠ-MINH. Tôi cũng không quên cám ơn Phó Đề-Đốc MINH đã cho Giang-Đoàn nổi tiếng đánh giặc giỏi 71 Thủy-Bộ, tham-chiến với chúng tôi trong cuộc hành-quân này, lắng nghe lời tạm-biệt của Phó Đề-Đốc Minh nói với Phó Đề-Đốc Phú :
” Tôi phải theo GĐ 71 về Bình-Thủy trong đêm nay để kịp lo cho cuộc hành-quân sắp tới. Chúc Commandant ở lại khỏe luôn “.
Lòng tôi bổng thấy ấm-áp lạ thường trước những cơn gió sông lộng thổi Tôi tự nhủ, cây có gốc rồi mới có ngọn, lịch-sử phải có đầu rồi mới có đuôi. Truyền-thống tốt đẹp của Quân-chủng tôi quả xứng đáng được ghi vào Hải-sử.
Trăng rằm mới lên khỏi rặng cây đen của vùng Đồng-Tháp, ánh trăng trong, chảy tràn trên mặt Tiền-Giang lúc thủy-triều đang lên. Tôi nhìn không chán mắt đoàn chiến-đỉnh oai-hùng của Giang-Đoàn 71 Thủy-Bộ đang lướt sóng vàng di-chuyễn theo đội-hình chữ nhất cho đến khi họ khuất nẻo… Vàm-Nao.

VII – Đội-Hình Chiến-Thuật Di-Chuyễn Trong Sông
Quân-sử Quân-Lực VNCH đã ghi nhận : ” Hải-Quân VNCH do Hải-Quân Pháp huấn-luyện và trang-bị ” . Thật vậy, trong khoảng thời gian từ cuối năm 1952 đến giửa năm 1955, hầu hết các Sĩ-Quan, Hạ-Sĩ-Quan và Đoàn-Viên đầu tiên của Hải-Quân VNCH đã theo tập-sự trên các chiến-đỉnh của Hải-Quân Pháp đang hoạt-động trong sông. Mặc dù được các trường Hải-Quân Pháp đào-tạo, nhưng vị Tư-Lệnh Hải-Quân VNCH đầu tiên cùng các vị Chỉ-Huy-Trưởng tiền-nhiệm đều không xem nước Pháp là mẫu-quốc. Với tấm lòng yêu nước nồng-nhiệt, với ý-chí tự-lập lớn-lao, các vị này đã vượt qua mọi trở lực khó-khăn, kể cả áp-lực của Bộ-Tổng-Tham-Mưu QLVNCH vào thời điễm đó, nhất quyết tổ-chức một Quân-Chủng Hải-Quân theo tiêu-chuẩn Hải-Quân quốc-tế và mang truyền-thống đặc-biệt của nước VNCH. Vào giửa tháng 8 năm 1955 Bộ-Tư-Lệnh Hải-Quân VNCH thực-sự ra đời.
Đương nhiên Hải-Quân VNCH đã học-hỏi, thâu-thập được rất nhiều kinh-nghiệm có giá-trị về các chiến-thuật cơ-bản, về hành-quân trong sông của Hải-Quân Pháp. Đặc-biệt là các cuộc hành-quân phối-hợp với các Tiểu-Đoàn Khinh-Quân Bộ-Binh của các Tiểu-khu qua những lần :
– Đổ bộ giải vây cho các đồn bót ven sông.
– Yểm-trợ hải-pháo cho các đơn-vị bạn.
– Hộ-tống Convoỵ
– Rà mìn giải-tỏa các trục thủy-lộ.

https://i0.wp.com/vnafmamn.com/untoldpage/HQVN_57.jpg
1 – Đội-Hình Di-Chuyễn Và Chiến-Thuật ” Song Xa “.
Không rõ đội-hình này có từ bao giờ. Nhưng kể từ năm 1956 các Hải-Đoàn XUNG-PHONG ( hậu thân của DINA ), áp dụng nó thường trực mỗi khi di-chuyễn toàn-bộ trong sông. Đây là đội-hình chữ NHẤT, tính từ trước đến sau, theo thứ tự gồm có :
– Hai LCVP ( Trung-vận-đỉnh ), có trang bị dụng-cụ rà mìn.
– Hai FOM ( Truy-kích-Đỉnh ), áp-dụng chiến-thuật ” Song Xa 1 “.
– Một MONITOR COMBAT ( Chiến-đấu-đỉnh ), có trang-bị đại-bác 40 ly, cũng là linh-hồn của Hải-Đoàn mỗi khi chạm địch hay dọn bãi ủi. Bofor phản-ứng rất nhanh, bắn đạn chạm nổ và nổ chụp ( đạn đum-đum ). Việt-Cộng chủ-trương bắn hạ chiến-đỉnh khắc-tinh này trước hết. Thông thường Hải-Đoàn-Phó chỉ-huy toán này. Tiếp đến :
– Hai LCVP có thể chở quân hoặc không, yểm-trợ cho LCM ủi bãi bằng Đại-bác 20 Ly ngay trước mủị
– Một LCM ( Quân-vận-đỉnh ), chở quân hoặc vật-liệu tiếp-tế.
– Hai FOM áp dụng chiến-thuật ” song xa 2 ”
– Một LCM chở quân hoặc vật-liệu tiếp-tế.
– Hai LCVP có thể chở quân hoặc không, yểm-trợ cho chiến-đỉnh bạn.
– Một LCM chở quân hoặc vật-liệu tiếp-tế.
– Một COMMANDEMENT ( Soái-đỉnh ), được trang bị đầy đủ hệ-thống truyền-tin để Hải-Đoàn-Trưởng chỉ-huy toàn-diện.
– Hai FOM yểm-trợ cho Soái-đỉnh.
Ngoại trừ chiến-thuật dọn bãi đổ quân thường-trực. Chiến-thuật ” song xa ” hay ” cặp FOM song sát ” được các Hải-Đoàn XUNG-PHONG sau cải danh là Giang-Đoàn XUNG-PHONG áp-dụng rất thành công trong khoảng thời gian dài từ năm 1956 đến năm 1966 trên chiến-trường sông rạch. Cặp FOM được xem như cặp song sát ” Truy-kích-đỉnh ” khi đơn-vị di-chuyễn trong kinh rạch hẹp. Mỗi khi chạm địch, chiếc FOM này ăn-ý với chiếc kia bằng cách vừa bắn áp-đảo địch, vừa dùng âm-thoại chỉ điểm cho chiếc kia nhào vô vị-trí xung-sát. Nếu không may chạm mìn, mủi FOM bị sức nổ tạt sang một bên, thân FOM chao qua chao lại rồi từ từ lấy lại cân-bằng như không hề-hấn gì. Hai cây ” Mit. Trente và Douze sept ” lại tiếp-tục nhá lửa ào-ạt vào đối-phương. Cho nên nhiều ông ” Patron ” Thuyền-Trưởng FOM đã không cường-điệu chút nào khi phát-biểu ” Việt-Cộng gặp ta là chạy mặt “. Quả không có gì huênh-hoang khi nói như vậy, nếu ta so-sánh hỏa-lực ” Lance-Bom “, ” súng-ngựa-trời “, “quảnh-tầm-xào, ” trường-bá-đỏ ” của địch với đại-bác 40 Ly, đại-bác 20 Ly, đại-liên 50 và đại-liên 30, được trang-bị trên các chiến-đỉnh của ta.
Nhưng đến đầu năm 1967 ” Bố Nga, Cha Tầu ” của Cộng-Sản Bắc-Việt đã ồ-ạt trang-bị vũ-khi mới bao gồm Tiểu-liên AK 47, Trung-liên RPD, Đại-bác 75 Ly không giật ( Chinese recoilless rifle Type 52 ), súng chống tăng RPG 7V = B 41 cho các đơn-vị Việt-Cộng Miền-Nam. Để thích-nghi với vũ-khí cộng-đồng mới, địch đào những hố cá-nhân mới theo kiểu liên-hoàn ( từ hố này có thể bò sang hố kia bằng một hay hai ngách nhỏ ). Những giao-thông-hào cũng được đào sâu hơn và rộng rải hơn để dể-dàng di-chuyễn vũ-khí cộng-đồng từ ụ súng này sang ụ súng khác. Taị Vùng 3 Sông-Ngòi miệt Bình-Dương, địch còn đào các hầm tác-chiến theo kiểu hàm-ếch tấn bằng đá ong rất kiên-cố.
Việc Cộng-Sản Bắc-Việt nâng cấp vũ-khí cho các đơn-vị của chúng tại chiến-trường sông rạch miền Nam, bắt buộc các đơn-vị hành-quân sông của Hải-Quân VNCH và đồng-minh phải thay đổi đội-hình chiến-thuật trong sông để chiếm thượng-phong mỗi lần đối đầu với địch.
2 – Đội-Hình Chiến-Thuật Cơ-Bản :
Sau bao nhiêu lần chạm súng với địch. Lực-Lượng Đặc-Nhiệm 117 Hải-Quân Hoa-Kỳ đã chọn đội-hình sau đây, được coi như đội-hình chiến-thuật cơ-bản cho các Giang-Đoàn, mỗi khi di-chuyễn trong sông rạch.
Đội-hình này gồm 13 chiến-đỉnh mới các đủ loại. Khi di-chuyễn đội-hình được chia ra làm hai ” cụm-hoả-lực ” hổ-tương yểm-trợ cho nhau nhờ ở hoả-lực trang-bị hùng-hậu kể cả trực-thăng vỏ-trang cơ-hữu. Sau ngày bàn-giao cho Hải-Quân VNCH đãm nhận trách-nhiệm, đội-hình thường-trực này vẫn còn được áp-dụng tuy có một vài thay đổi nhỏ.
a ) – Cụm-Hỏa-Lực Xung-Kích ( Fire Assault Group ) Có :

– 2 ALPHA ( ASPB Xung-Kích-Đỉnh ) có trang bị dụng-cụ rà mìn, phá nổ mìn bằng Đại-liên. Dụng-cụ rà mìn do Trung-Tâm Phát-Triển Khả-Năng Tác-Chiến QLVNCH trắc-nghiệm. Hải-Quân Công-Xưởng sản-xuất và cấp phát hàng loạt.
– 2 ALPHA được tân-trang 81 ly trực-xạ, yểm-trợ cho chiến-đỉnh bạn đang vớt mìn.
– 1 MONITOR COMBAT có trang bị Đại-bác Bofor 40 ly trước mủi, hỏa-lực mạnh-mẻ của chiến-đấu-đỉnh này là linh-hồn của ” Cụm-Hỏa-Lực xung-kích “, do Chỉ-Huy-Phó Giang-Đoàn hay Sĩ-Quan đệ Tam chỉ-huỵ
Trong trường hợp ” Cụm ” được biệt-phái 1 xà-lan rà mìn có LCM đẩy riêng, số lượng ALPHA xung-kích trở thành 4 chiếc.
b ) – Cụm-Hỏa-Lực Yểm-Trợ ( Fire Support Group ) Gồm :


Chiến đĩnh Monitor và Tango.

              – 5 TANGO ( ATC Quân-Vận-Đỉnh Thuỷ-Bộ / Ngăn-Chặn ) chở quân hay vật-liệu tiếp-tế. Các chiến-đỉnh đều có gắn lưới chống B 40. Riêng các TANGO có sàn trực-thăng vững chắc được trang-bị thêm 1 đại-bác 105 ly HOWITZER.
– 1 MONITOR COMMANDEMENT hoặc CCB ( Command Control Boat ) với đầy-đủ hệ-thống truyền-tin xa để Chỉ-Huy-Trưởng Giang-Đoàn điều-khiển toàn diện, đồng thời liên-lạc thường-trực với Trung-Tâm Hành-Quân ở hậu-cứ.
– 2 ALPHA yểm-trợ cho Soái-đỉnh.
Đây không phải là điều mê-tín, nhưng nhiều vị Chỉ-Huy-Trưởng Giang-
Đoàn cho con số tổng cộng ” 13 Chiến-đỉnh ” nói trên là con số ” unlucky “, nên bổ-sung thêm cho ” Cụm-xung-kích ” một ZIPPO để phá hầm tác-chiến của Việt-Cộng, hoặc một TANGO nửa cho ” Cụm-yểm-trợ ” để toàn thể đội-hình có con số 14 đáng yêu hơn.
Đội-hình chiến-thuật có thể thay đổi tùy theo điạ-hình và nhu-cầu chiến-trường.
3 ) – Đội-Hình Chiến-Thuật Cải-Tiến :
    Từ năm 1971 trở về sau này, ta và địch quần-thảo nhau trong sông rạch nhiều đến độ bên này đoán biết rõ chiến-thuật đang áp-dụng hàng ngày của bên kia. Vì vậy mà các Lực-Lượng Tuần-Thám, Thủy-Bộ, Trung-Ương đều cải tiến đội-hình chiến-thuật của các Giang-Đoàn trực-thuộc cũng như tăng-phái để tạo chiến-thắng dòn-dã với tổn-thất tối-thiểụ Sau đây là một vài cải-tiến tiêu-biểu được xem là thành công.

a) – Chiến-Thuật Tiệm-Tiến :
Để đối phó lại chiến-thuật ” công đồn ( hay căn-cứ ) đả viện ” , ta phải nhận định rỏ ý-đồ của địch. Căn-cứ chỉ là ” điểm ” mà đoàn tầu tiếp-viện mới là ” diện ” . Lắm khi địch phục-kích từ A đến B với chiều dài suốt cả cây số. Địch xử-dụng đủ loại vũ-khí để ngăn-chặn hay cắt đứt đoàn tâù tiếp-viện cho căn-cứ nàỵ
1a) – Phản-Ứng Tức-Thời : Tất cả chiến-đỉnh vưà bắn trả vừa ủi bãi về phiá bờ mà địch đang tấn-công từ vị-trí 1 đến vị-trí 6. Chọn nhanh địa-hình trên bờ như lùm cây, mô đất v.v, gây khó-khăn cho địch ngắm bắn ta khi tầu ủi bãi .
2a) – Tiệm-Tiến Đánh Bật ‘ Phục-Kích : Các chiến-đỉnh vị-trí 1 và 2 xử-dụng hỏa-lực tối-đa đàn-áp địch, bao trùm về hướng tiến quân che cho chiến-đỉnh vị-trí 6 đang tăng tốc-độ tối-đa dưới hỏa-lực địch, vừa bắn trả vừa ủi bãi vị-trí 7. Tiếp đến chiến-đỉnh ở vị-trí 5 cũng làm như vậy để ủi bãi ở vị-trí 8, rồi đến chiến-đỉnh vị-trí 4 … Nếu có tùng-đỉnh, ta đổ quân lục-soát luôn. Địch ngưng bắn B 41và RPD, chỉ còn tiếng AK lẻ-tẻ báo hiệu địch thất bại và đang ” chém vè ” .
Chiến-thuật này đã được Lực-Lượng THœY-BÔ áp-dụng triệt-để tại chiến-trường sông rạch U-Minh dưới thời Phó Đề-Đốc Hoàng-Cơ-Minh làm Tư-Lệnh.
b) – Chiến-Thuật Thí Chốt Nghi-Binh Hoặc Cóc Nhảy :
Địch thường xuyên phục-kích bắn tầu bằng B 41 và 75 ly không giật mà vị-trí phục-kích là những hố cá-nhân hay giao-thông-hào đã đào sẳn từ lâu, được tái xử-dụng lạị Mục-tiêu của địch là các TANGO có chở quân, vì TANGO cồng-kềnh dễ bắn và tổn-thất lớn mỗi khi bị trúng đạn. Để làm hỏng kế-hoạch địch, ta thay đổi thói quen bằng cách không chở quân trên TANGO mà chở trên ALPHA hoặc PBR.
1b ) – Làm Mục-Tiêu Để Lừa Địch : Một cặp TANGO ( ngụy-trang như có chở quân ) sẳn-sàng đưa hông có lưới chống B 40 cho địch tác-xạ. Khi bị bắn, TANGO vừa bắn trả vừa tăng tốc-độ di chuyễn thật nhanh qua khỏi vị-trí bị phục-kích. Trong khi đó, vài cặp PBR ( hay ALPHA ), mỗi chiếc chở vài ba quân tùng-đỉnh, đi sau cách TANGO 500 mét. Lúc TANGO chạm súng, PBR gia-tăng hết tốc-độ, xử-dụng hỏa-lực hùng-hậu dọn bãi đổ tùng-đỉnh ngay trước hầm-hố tác-chiến của đich. Bị đổ-bộ lục-soát bất thần như vậy, dĩ nhiên địch hoảng sợ bỏ chạỵ Giang-Đoàn 72 Thủy-Bộ áp-dụng chiến-thuật này nhiều lần ở Cà-Mau, riêng Bộ-Tư-Lệnh Hải-Quân Vùng 5 Duyên-Hải cũng áp-dụng nó trên sông Bồ-Đề và sông Cửa-Lớn, gọi đây là chiến-thuật ” Cóc Nhảy”.
2b ) – Xử-Dụng Phóng Thủy-Hỏa-Đỉnh ZIPPO : Trường-hợp Việt-Cộng đắp hầm-hố bằng đất, ta dùng ZIPPO phóng nước để san bằng. Nếu công-sự chiến-đấu được địch tấn bằng đá ong kiên-cố như ở Bến-Súc Bình-Dương, ta gài mìn và lựu-đạn trước khi rút lui để biến thành một vùng ” đất chết “. Trong tương-lai ta không dám đổ quân trở lại mà địch cũng không dám bén mảng tới.
SYDNEY, Mùa Đông NAM-BÁN-Cầu 2000
Nguyễn-Văn-Ơn

This entry was posted in Hồi ký chiến trường. Bookmark the permalink.

2 Responses to Nguyễn-Văn-Ơn – Liên-Đoàn 5 Tuần-Thám ( Liên-Đoàn Đặc-Nhiệm 212.5 )

  1. Pingback: Tiếng Gọi Công Dân & Buồn Vui Đời Lính kính mời đọc bài mới thứ ba 25-12-2012 « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

  2. dai vy says:

    Bài này, tựa đề hấp dẩn nhưng chử màu xanh khó đọc lắm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s