Monthly Archives: November 2016

Tưởng nhớ cha

Cô Ái Liên, con của Cố Đại Úy BĐQ Nguyễn Khắc Thái Tiểu Đoàn 41 Biệt Động Quân đã hy sinh đền nợ nước năm 1964.

Posted in Uncategorized, Văn Nghệ Kaki | Leave a comment