Daily Archives: January 14, 2017

Tiếng Dân Việt # 1- Nước Đã Tràn Bờ

 Kính xin quý đồng bào, đồng hương và các cơ quan truyền thông giúp phổ biến chương trình phát thanh                Tiếng Dân Việt # 1- Nước Đã Tràn Bờ

Posted in Tài liệu, Uncategorized | 5 Comments

THÔNG BÁO: v/v Gây quỹ yểm trợ Thương Phế Binh VNCH

   HỘI NGƯỜI VIÊT CAO NIÊN NEW MEXICO                                       THÔNG BÁO                                                         v/v Gây quỹ yểm trợ Thương Phế Binh VNCH Kính thưa quý đồng hương. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment