VBTCC – Người Ở Lại Định Quán – Nhớ Về Đơn Vị Cũ

VUI BUỒN THỜI CHINH CHIẾN

  • P1: Người Ở Lại Định Quán. Bảo Định Nguyễn Hữu Chế
  • P2: Nhớ Về Đơn Vị Cũ. Mũ Xanh Nguyễn Đức Hùng

This entry was posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio). Bookmark the permalink.

1 Response to VBTCC – Người Ở Lại Định Quán – Nhớ Về Đơn Vị Cũ

  1. lelien says:

    Định Quán quê củ của tôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s