An Lộc Mộ Chí

This entry was posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio). Bookmark the permalink.

1 Response to An Lộc Mộ Chí

  1. dungnguyen says:

    Sao không thấy người dân chạy về với bác hồ mà chỉ chạy theo hướng ông Thiệu vậy trời!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s