VBTCC-An Lộc Một Lần Tôi Đã Đến, Một Đời Để Nhớ. Phần 1

This entry was posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio). Bookmark the permalink.

1 Response to VBTCC-An Lộc Một Lần Tôi Đã Đến, Một Đời Để Nhớ. Phần 1

  1. Le Lien says:

    AN-LỘC ĐỊA,sử ghi chiến tích.
    BIỆT CÁCH DÙ ,vị quốc vong thân.
    Mãi mãi nhớ tới CÔ GIÁO PHA, an-lộc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s