VBTCC-Cha và Quê Hương

This entry was posted in Hồi ký chiến trường, Uncategorized, Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio). Bookmark the permalink.

1 Response to VBTCC-Cha và Quê Hương

  1. Le Lien says:

    Chĩ nghe một đoạn ngắn của clip,nổi đau buồn ập đến trong tôi.
    Người ”lính” Miền Nam cầm súng chĩ để BẢO-QUỐC-AN-DÂN,không hề
    xâm lượt ai hết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s