Monthly Archives: January 2023

VBTCC – Lời Trần Tình Trong Lửa Đỏ. P1&2

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Tưởng Chừng Đã Quên.

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Để Cho Tháng Lụn Năm tàn.

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Vào nơi Gió Cát.

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Bay Trên Đất Bắc.

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Lên Núi Tìm Chồng.

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Người Trở Lại Pleime.

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Con Đường Lá Đã Chọn.

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Con Đường Dài Thăm Nuôi.

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

VBTCC – Nghìn Trùng Xa Cách. P1&2

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment