VBTCC – 1-Trên Vòm Trời Lửa Đạn. KQ Vĩnh Hiếu 2-Thằng Cối Minh. BĐQ Đoàn Trọng Hiếu

This entry was posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s