Category Archives: Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio)

MX Giang Văn Nhân – Người Lính Tiên Phuông

Trời tờ mờ sáng, các cánh quân đóng cập hai bờ Kinh Xáng Cụt bắt đầu xuất phát. Bên bờ Đông, toán tiền sát của đại đội 4 đang dò dẫm từng bước. Binh Nhất Nguyễn Văn Điểm khinh binh … Continue reading

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment

Kính mời nghe Đơn Vị Cũ Chiến Trường Xưa

ĐVCCTX – Phạm Tín An Ninh: Chim bay về biển (audio) ĐVCCTX – Phan Nhật Nam: Em tôi (audio) Đơn Vị Cũ Chiến Trường Xưa – Vương Mộng Long: Nốt Thăng Trầm(audio).Phần 1 ĐVCCTX – Vương Mộng Long: Nốt Thăng Trầm (audio). … Continue reading

Posted in Đơn Vị Cũ, Chiến Trường Xưa(audio) | Leave a comment